Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

STYCZEŃ

12.01  – wyjazd na basen gr IV (dzieci zapisane).

11.01 – wyjście na halę sportową grupa IV.

12.01 – wyjście na halę sportową gr III.

UWAGA! WYJAZD NA BASEN ORAZ WYJŚCIE NA HALĘ UZALEŻNIONE OD KOMUNIKATÓW Z MINISTERSTWA

10.01 – „Góra grosza” z okazji WOŚP  -rozpoczęcie zbiórki grosików

dla potrzebujących dzieci ( skarbonka w holu).

11.01 – Biały Dzień Mleka –Święto mleka i śmietany dzięki temu mocne zęby i kości mamy”- w tym dniu  ubieramy się na biało i kremowo- sami przygotowujemy posiłki gr III  i  IV serek z rzodkiewką na śniadanie, gr  I i II shake owocowe.

14.01  – Bal karnawałowy w przedszkolu

17.01  – 28.01 –  FERIE ZIMOWE (w okresie ferii  wszystkie zajęcia dodatkowe zostają zawieszone).

17.01 – Światowy Dzień Śniegu  – jeśli pogoda nam dopisze będziemy bawić się na śniegu dlatego w tym dniu ubieramy się odpowiednio do warunków ocieplane spodnie i dodatkowe rękawiczki.

18.01– Dzień Kubusia Puchatka w tym dniu przynosimy maskotki bohaterów książki lub bajeczki z Kubusiem Puchatkiem.

19.01 – Dzień Popcornu – kino przedszkolaka

21,22.01 – Dzień Babci i Dziadka – krótki nagrany występ zaprezentujemy w miesiącu lutym.

25.01 –  Dzień Bałwankowy – jeśli pogoda dopisze ulepimy bałwana w ogrodzie wiec prosimy o  dodatkowe rękawiczki jeśli nie ulepimy bałwana niekoniecznie ze śniegu

28.01– Międzynarodowy Dzień Puzzli- masz w domu puzzle, których już nie potrzebujesz ? Przynieś je do przedszkola J Cały dzień będziemy mieć puzzlowy.

Dla rodziców

PROCEDURY obowiązujące w Niepublicznym „Tęczowym przedszkolu” w Oświęcimiu

SPIS PROCEDUR:

 1. I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka
  z przedszkola

 

 1. II PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków zachowujący się agresywnie, który nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa

 

 1. III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

 

 1. IV PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

 

 1. V PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

 

 1. VI PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  i postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia wymagającego przeprowadzenia ewakuacji

 

 1. VII PROCEDURA – dotycząca organizowania spacerów i wycieczek poza teren przedszkola

 

 1. VIII PROCEDURA – dotycząca działań w przypadku stwierdzenia wszawicy w Niepublicznym „Tęczowym przedszkolu”

 

I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie dyżurującej na korytarzu, bądź nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do przedszkola. Nauczyciel, osoba dyżurująca na korytarzu musi widzieć i wiedzieć,
  kto przyprowadził dziecko przedszkola.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia
  do sali do momentu odebrania go przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione.
 4. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przed wejściem do budynku przedszkola.
 5. Personel przedszkola ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do przedszkola do momentu odebrania go
  przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione.
 6. Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat, a także pozostawać do dyspozycji nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka.

7 Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje,
że nie jest ono zdrowe.

 1. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 2. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8:15, a w wyjątkowych przypadkach poinformować przedszkole o późniejszym przybyciu dziecka.
 3. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu w uzgodnionym z nauczycielką dniu. Przyniesione przez dzieci zabawki muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa.
  Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.
 4. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez Rodziców/ Opiekunów prawnych bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 5. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko
  z przedszkola bezpośrednio od osoby dyżurującej w przedszkolu.
 6. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 7. Jeśli zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania
  przez rodziców opieki nad dzieckiem, przedszkole postępuje zgodnie
  z tym postanowieniem.
 8. Nauczyciel lub osoba dyżurująca w razie najmniejszych wątpliwości,
  ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 9. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni składający upoważnienie biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka od momentu odebrania go
  z przedszkola, tj. spod opieki osoby dyżurującej, bądź nauczycielki przez osobę upoważnioną.
 11. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej pełnoletniej osobie,
  niż wymienione w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi lub dyrektorowi w formie pisemnej.

19, Dzieci przebywające na terenie ogrodu przedszkolnego pod opieką nauczycielek
i osób dyżurujących mogą być odbierane przez osoby upoważnione z jego terenu
z zachowaniem obowiązującej zasady zachowania bezpieczeństwa.

 1. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka. Nauczyciel lub osoba dyżurująca muszą widzieć i wiedzieć,
  kto odbiera dziecko.
 2. Rodzice /opiekunowie prawni/ osoby upoważnione po odebraniu dziecka
  z przedszkola lub ogrodu przedszkolnego są zobowiązani opuścić jego teren.
  Od godz. 15.15 ogród przedszkolny jest wyłącznie do dyspozycji dzieci będących pod opieką  nauczycieli .
 3. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną  telefonicznie, sms lub e-mail.
 4. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.

 

II PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,
że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
zachowujący  się agresywnie, który nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona będąca pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.
 2. Nauczyciel zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione
  do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.
 4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola
  i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
 5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
 6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.
 7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

 

III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

 

 1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów
  i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 2. Nauczyciel oczekuje z dzieckiem na terenie przedszkola na przyjście rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby upoważnionej pisemnie do odbioru dziecka
  do godz. 17.30.
 3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.
 4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:
 5. a) zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,
 6. b) nakazać uiszczenie dodatkowej opłaty za dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu.

 

 1. Pokrycie kosztów sprawowania dodatkowej opieki w przedszkolu nad dzieckiem jest zgodne z § 6 pkt. 2 umowy o świadczenia usług w Niepublicznym „Tęczowym przedszkolu” w Oświęcimiu.
 2. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 3. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.
 4. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

 

IV PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka
z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

 

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie
  z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego
  do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, a mimo to
  na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

 

V PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

 

Nauczyciel:

 1. Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.
 2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dziecka
  o nieszczęśliwym wypadku.
 3. W razie braku możliwości kontaktu z opiekunem lub rodzicem, podejmuje dalsze niezbędne zabiegi.
 4. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe lub lekarza.
 5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 6. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

 1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.
 2. Sprowadza fachową pomoc medyczną.
 3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 4. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:

 1. Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, prokuratora i kuratora oświaty.
 2. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
 3. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku
  i sporządzić protokół powypadkowy.
 4. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.
 5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 

Rodzic/opiekun prawny zapoznając się z powyższą procedurą wyraża zgodę
na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka
w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka podczas pobytu w przedszkolu.

VI PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia wymagającego przeprowadzenia ewakuacji

 1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć
  nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
 2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:
 3. a) mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje,
 4. b) znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
 5. c) umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego
 6. d) w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Niepublicznego Tęczowego przedszkola”
  w Oświęcimiu.
 7. W sytuacji wystąpienia pożaru decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci
  i mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.

 

 1. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności osoba upoważniona.

 

 1. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić
  w następujących etapach:
 2. a) ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu komunikatu głosem: uwaga, uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny
  oraz zadzwonić gongiem;

 

 1. b) zaalarmować straż pożarną;

 

 1. c) przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji;

 

 1. d) przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze);

 

 1. e) na terenie przedszkola muszą być wyznaczone osoby odpowiedzialne
  za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu;

 

 1. f) obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:

 

1) nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi,

2) nakazuje dzieciom poruszać się w szeregu trzymając się za ręce,
a sam idzie na początku trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc nauczyciela, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia,

3) nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie ewakuacji.

 

VII PROCEDURA – dotyczy organizowania spacerów i wycieczek poza teren przedszkola

 

 • Organizatorem spacerów i wycieczek jest Niepubliczne Tęczowe przedszkole w Oświęcimiu.
 • Wycieczka i spacer powinny być należycie przygotowane pod względem programowym i organizacyjnym.
 • Przy organizacji spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola liczbę osób sprawujących opiekę nad dziećmi oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek oraz stopień rozwoju psychofizycznego dzieci powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 • Kryteria te uwzględnia się również przy ustalaniu programu wycieczek.
 • Koszt wycieczki pokrywa przedszkole, rodzice lub po części każda ze stron.
 • Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia przedszkole.
 • Udział dzieci  w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.
 • Podczas organizowania wycieczki nie dopuszcza się odebrania dziecka
  z innego miejsca niż
 • Ilość osób sprawujących opiekę nad dzieci nie może być mniejsza niż 1 osoba na 15 uczestników
 1. Za bezpieczeństwo dzieci i opiekę nad nimi w czasie wycieczki odpowiedzialni są nauczyciele oraz personel pomocniczy, których obowiązkiem jest:
 2. a) sprawowanie opieki nad powierzonymi wychowankami, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

b)dostosowanie programu wycieczek do wieku, zainteresowań, potrzeb dzieci
i sprawności fizycznej,

 1. c) znajomość i przestrzeganie programu i regulaminu wycieczki oraz stosowanie się do poleceń kierownika wycieczki,
 2. d) stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio
  przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu
  oraz po przybyciu do punktu docelowego oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,
 3. e) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc
  i zapewnić dzieciom bezpieczne przejście z pojazdu i do pojazdu przy wsiadaniu
  i wysiadaniu,
 4. f) przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy,
 5. g) zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania
  i przejazdu, pilnować bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić
  po autokarze, siedzieć tyłem),
 6. h) przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach,
 7. i) zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce,
 8. j) zabrać apteczkę pierwszej pomocy.
 9. Rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w wycieczce zobowiązani są:
 10. a) wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w wycieczce,
 1. b) poinformować organizatora na piśmie o szczególnych potrzebach
  oraz ewentualnych przeciwwskazaniach czy trudnościach u dziecka  (związanych np. z jazdą autokarem),
 1. c) zadbać o odpowiedni ubiór dziecka podczas wycieczki,
 1. d) wyposażyć dzieci we własny prowiant, napoje i słodycze lub własne zabawki tylko za zgodą opiekuna wycieczki.
 2. W przypadku wyjścia na spacer:
 3. a) nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie wycieczek,
 4. b) zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,
 5. c) idzie zawsze od strony ulicy,
 6. d) dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
 7. f) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer,
  przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

 

VIII PROCEDURA – dotycząca działań w przypadku stwierdzenia wszawicy w Niepublicznym „Tęczowym przedszkolu”

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci i pracowników w przedszkolu. W tym celu dyrektor stosuje działania profilaktyczne, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się wszawicy na terenie placówki.

a)

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
 2. Nauczyciele:   zobowiązani    są         do        natychmiastowego     zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
 3. Pracownicy obsługi: powinni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy  w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

b) Procedurę umieszcza się na stronie internetowej przedszkola oraz gazetce przedszkolnej. Jednocześnie zapoznaje się rodziców z treścią procedury niezwłocznie po jej wprowadzeniu.

c) Wszelkich zmian w procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

d)

 1. Zgoda rodziców na systematyczny przegląd skóry głowy dziecka przez pielęgniarkę lub osobę wyznaczona przez Dyrektora uzyskuje się poprzez pisemną zgodę od rodzica obowiązującą w danym roku szkolnym t.j. od września do sierpnia.
 2. W przypadku uchylenia się rodzica lub opiekuna od wyrażenia zgody na sprawdzenie czystości skóry głowy dziecka, dyrektor jest zobowiązany powiadomić pomoc społeczną.
 3. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w danej grupie oraz wszystkich pracowników  przedszkola, z zachowaniem zasady intymności.

e) Tryb postępowania w przypadku zdiagnozowania wszawicy u przedszkolaka:

 

 1. Nauczycielka informuje rodzica w formie ustnej o stwierdzeniu wszawicy u dziecka, jednocześnie informuje go o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.
 2. W razie potrzeby pielęgniarka lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników .
 3. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, t.j. pozostawić w domu.
 4. Osoba wyznaczona przez Dyrektora zobowiązana jest do monitorowania skuteczność działań; po upływie 10 -14 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 5. Kontrola czystości skóry głowy dzieci będzie przeprowadzana systematycznie.
 6. W przypadku stwierdzenia przypadków wszawicy na terenie placówki, zostanie przeprowadzona niezbędna dezynfekcja pomieszczeń.

f) Tryb postępowania w sytuacji stwierdzenia trudności w przeprowadzeniu kuracji:

 1. W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę lub osobę wyznaczoną nieskuteczności zalecanych działań- brak współpracy ze strony rodziców lub opiekunów prawnych- zawiadamia się o tym dyrektora placówki
 2. Dyrektor po otrzymaniu informacji o stwierdzeniu nieskuteczności zalecanych działań, zawiadomienia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia.

 

 

 

 

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL