Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

LUTY

01.02 Socjoterapia gr.III  i  IV
06.02 Bajka o sowie  gr.III i IV
08.02 Tłusty czwartek
14.02 Walentynki
15.02 Fabryka kreatywności
16.02 Dzień listonosza
26.02 Dzień dinozaura
27.02 Dzień Babci i Dziadka  OCK  godz. 15:15
29.02 Zajęcia w bibliotece gr.III
Zajęcia sportowe 7.02 i 28.02

Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO „TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA” W OŚWIĘCIMIU NA LATA 2023/2024

„TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”

Tworzymy rodzinną i domową atmosferę

Ę , Ą, i inne literki ćwiczą z nami gimnastykę buzi i języka

Często uczestniczymy w wycieczkach bliskich i dalekich

Zapewniamy bogatą ofertę edukacyjną

Organizujemy spotkania z rodzicami w celu wzmacniania więzi rodzinnych

Wyruszamy w podróż odkrywania świata poprzez nowatorskie prowadzenie

Eliminujemy złe nawyki żywieniowe

Pragniemy stworzyć przyjazne i bezpieczne warunki dzieciom

Rozwijamy potencjał twórczy dzieci

Zatrudniamy wykwalifikowany personel

Eksperymentujemy, żeby lepiej poznać świat

Doskonalimy swoje kwalifikacje

Stwarzamy możliwości indywidualnego rozwoju

Zapewniamy zdrowe i smaczne posiłki

Korzystamy z naszego ogrodu przebywając na świeżym powietrzu

Obserwujemy losy naszych absolwentów

Lubimy współpracować ze środowiskiem lokalnym

Ekologia nie jest nam obca

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 4. Statut Niepublicznego „Tęczowego przedszkola” w Oświęcimiu.

 

Charakterystyka przedszkola

Nazwa i adres przedszkola:

Niepubliczne „Tęczowe przedszkole” Urszula Gworek
Oświęcim 32- 600 Ul. Wróblewskiego 1
Tel: 33 842 27 06
Strona www: www.teczowe-przedszkole.pl

 

Ogólna charakterystyka przedszkola:

Placówka położona jest w centrum miasta , w pobliżu Oświęcimskiego Centrum Kultury. Budynek posiada 4 sale dydaktyczne oraz kuchnie gdzie przygotowywane są posiłki. Posiada także bogato wyposażony w różne urządzenia ogród przedszkolny. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 roku życia. Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.00. Usytuowanie przedszkola w pobliżu parku zapewnia dzieciom możliwość częstych spacerów i bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Wyposażenie placówki jest dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci i systematycznie modernizowane.

 

Oferta edukacyjna przedszkola:

 • Logopedia
 • Zajęcia na basenie
 • J. angielski
 • Umuzykalnienie
 • Zajęcia sportowe
 • Religia
 • Socjoterapia

 

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Oferta edukacyjna przedszkola inspiruje wychowanków do ciekawości poznawczej oraz zachęcają do samodzielnej aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej i językowej.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Przedszkole promuje indywidualne talenty i swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy i programy gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Przedszkole posiada kompetentną, zaangażowaną z nowatorskim podejściem do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym kadrę pedagogiczną.
 • Nauczyciele dążą aby każdy absolwent przedszkola osiągnął sukces szkolny i umiał radzić sobie z porażkami.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • diagnozuje i rozwija umiejętności dzieci,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • wspomaga dzieci w jego indywidualnym rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
 • a także wspomaga dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami;
 • kształtuje u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
 • rozwija umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.
 • umożliwia dzieciom udział w zajęciach dodatkowych zawartych w ofercie przedszkola:
  • Logopedia
  • Zajęcia na basenie
  • J. angielski
  • Taniec
  • Umuzykalnienie
  • Zajęcia sportowe
  • Socjoterapia
  • Udział w teatrzykach
  • Warsztaty
  • Wycieczki
  • Tradycyjne uroczystości
  • Współpraca z instytucjami

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL