Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

LUTY

01.02 Socjoterapia gr.III  i  IV
06.02 Bajka o sowie  gr.III i IV
08.02 Tłusty czwartek
14.02 Walentynki
15.02 Fabryka kreatywności
16.02 Dzień listonosza
26.02 Dzień dinozaura
27.02 Dzień Babci i Dziadka  OCK  godz. 15:15
29.02 Zajęcia w bibliotece gr.III
Zajęcia sportowe 7.02 i 28.02

Język angielski

j. angielski – styczeń/luty

GR 1 JANUARY / Styczeń

1.The big and small song.

Big tummy, (*2) pointing at you, (*2) (big tami pojnting et ju)

Small ears (*2), listening to you (*2) ( smol irs lysyning tu ju)

Big eyes (*2), looking at you (*2) ( big ajs luking et ju)

Small toes(*2), walking to you (*2) ( smol tołs łoking tu ju)

New words: big tummy – duzy brzuszek, small ears – małe uszka, big eyes – duże oczka, small toes – małe paluszki u stóp, pointing at you – pokazuję na ciebie, listenint to you – słucham ciebie, looking at you – słucham ciebie, walking to you – idę do ciebie

2.My family – moja rodzina

Mummy ( mami) – mamusia, daddy ( dedi) – tatuś, sister – siostra, brother ( brader) – brat, baby ( bejbi)- dzidziuś, sleep ( slip) spać, cry ( kraj) – płakać, happy ( hepi)- szczęśliwy, sad ( sed) – smutny

3.Close your eyes – song

Close your eyes, who is this? (klołs jor ajs, hu is dys)

It’s your daddy, blow a kiss. ( its jor dedi, bloł e kis)

Close your eyes, who is this?

It’s your mummy, blow a kiss.

Close your eyes, who is this? It’s your sister, blow a kiss.

Close your eyes, who is this? It’s your brother, blow a kiss.

4.How old are you today? – song

How old are you today? (*3)  (hał old ar ju tudej)

I’m 5 years old, I’m 6 years old. ( ajm fajf jers old, ajm siks jers old)

I’m 7 years old, I’m 8 years old.

I’m 9 years old, I’m 10 years old.

I’m 11 years old, I’m 12.

I am 5, I am 6, I am 7, I am8, I am 9, I am 10, I am 11, I am 12!

One (łan)- 1,  two (tu)- 2,  three ( fri)- 3,  four (for) – 4,  five ( fajf)- 5,  six ( siks) – 6,  seven ( sewen) – 7,  eight ( ejt) – 8,  nine ( najn) – 9,  ten – 10, eleven (ilewen)- 11,  twelve ( tłelf) -12

 

 

GR.2  JANUARY – FEBRUARY   (STYCZEŃ – LUTY)

1.POEM: THIS WINTER I WENT SLEDGING

This winter I went sledging. I crashed into a tree.

(dys łinter aj łent sledżing. Aj kraszt intu e tri)

I ran into another one,while learning how to ski.

(aj ren intu enader łan łajl lerning hał tu ski)

I slipped upon the sidewalk, I didn’t see the ice.

(aj slipt apon de sajdłoks, aj didynt si de ajs)

A snowball hit me in the head, my sister’s not too nice.

(e snołbol hit mi in de hed, maj sisters not tu najs)

My snowman toppled over, it landed on my head.

(maj snołmen toplt ower, it landyd on maj hed)

My tongue got frozen to a pole, I pulled it off. It bled.

(maj tang got frołzen tu e połl, aj puld it of, it bled)

I froze my toes and fingers, they hurt so much, I cried

(aj frołz maj tołs end fingers, dej hart soł macz,aj krajd)

So, yes,the snow is  pretty, but I think I’ll stay inside.

(soł, jes, de snoł is priti, bat aj fynk ajl stej insajd)

NEW WORDS:this winter – tej zimy, I went sledging – poszedłem pojeździć na sankach, I crashed into a tree – wpadłem na drzewo, learn – uczyć się, ski – jeździć na nartach, slipped – poślizgnąłem się, sidewalk – chodnik, ice – lód, snowball – śnieżka, hit – uderzyć, snowman – bałwan, tongue – język, got frozen – przymarzł, pull off – ciągnąć, bleed – krwawić, I froze my toes – zamarzły mi palce u stóp, fingers – palce u rąk, hurt – boleć, cried – płakałem, snow – śnieg, pretty – ładny, stay inside – zostać w domu

2.POEM: I AM A LITTLE SNOWMAN.

I’m a little snowman, look at me. These are my buttons 1,2,3.

(ajm e litl snołmen, luk et mi. Diz ar maj batons łan, tu, fri)

These are my eyes and this is my nose.

(diz ar maj ajs end dys is maj nołs)

I wear a hat and scarf and gloves. Brr… it’s cold!

(aj łer e hat end skarf end glołws .brr its kold)

NEW WORDS: I’m a little snowman – jestem małym bałwankiem, look at me – popatrz na mnie, buttons – guziki, hat – kapelusz, scarf – szalik,gloves – rękawiczki

3.DOMESTIC  ANIMALS: ZWIERZĘTA DOMOWE

Cow(kał) – krowa, donkey (danki) – osioł, duck (dak) – kaczka, goat (gołt) – koza, goose (gus) –gęś, hen – kura, chicken (cziken)- kurczak, rooster (ruster) – kogut, turkey (terki ) –indyk, pig – świnka, horse – koń, rabbit – królik, sheep (szip)- owieczka, canary (kanari) – kanarek, parrot – papuga, cat – kot, dog – pies, fish (fisz) – rybka, lizard – jaszczurka, mouse (małs) –myszka, pony – kucyk, tortoise (tortojs) -żółw

4.WILD ANIMALS – DZIKIE ZWIERZĘTA

Alligator (aligejtor) –aligator, lion (lajon) –lew, giraffe (dziraf) –żyrafa, hippo – hipopotam, kangaroo (kangaru) –kangur, rhino (rajno) – nosorożec, zebra (zibra) – zebra, monkey (manki) –małpa, snake (snejk) –wąż, tiger (tajger) –tygrys

5.SONG: DIRTY HANDS

Look at my dirty hands, dirty hands, dirty hands, look at my dirty hands. Yuk,yuk,yuk !

(luk et maj derti hends,derti hends, derti hends, jak,jak,jak)

This is the way I wash my hands, wash my hands, wash my hands, this is the way I wash my hands, wash, wash, wash.

(dys is de łej aj łosz maj hends, łosz maj hends, łosz maj hends, łosz,łosz,łosz)

Look at my clean hands, clean hands, clean hands, look at my clean hands, clean,clean,clean.

(luk et maj klin hends, klin hends, klin hends, klin,klin,klin)

NEW WORDS: look at – popatrz na, dirty hands – brudne ręce, clean hands – czyste ręce, wash – myć, soap (sołp) – mydło, towel (tałel) –ręcznik, water (łoter) – woda

  1. THE TRACTOR SONG

I’m driving the tractor, brumm, brumm, brumm, (*2)

(ajm drajwing de traktor, brum, brum, brum)

Red,red,red, time to stop, red,red,red, stop,stop,stop.

(red,red,red tajm tu stop, red,red,red,stop,stop,stop)

Yellow,yellow,yellow,time to wait, yellow,yellow,yellow, wait,wait,wait

(jeloł,jeloł,jeloł tajm tu łejt, jeloł,jeloł,jeloł,łejt, łejt,łejt)

Green,green,green off we go! Green,green,green, go,go,go.

(grin,grin,grin,of łi goł, grin,grin,grin,goł,goł,goł)

NEW WORDS: I’m driving the tractor – jade traktorem, time to stop – pora się zatrzymać, stop – stój, wait – czakaj, go – jedz,

7.I’m hungry – story.

Party – przyjęcie, birthday (berzdej)- urodzinki, waiter (łejter) – kelner, restaurant – restauracja, table (tejbl)- stół, cake (kejk)- ciasto, sandwich (sandłicz)- kanapka, biscuit (biskit)- biszkopcik,icecream (ajskrim)- lody

8.Happy birthday song

Happy birthday to you (*2) Happy birthday dear Cheeky, Happy birthday to you.

(hepi berzdej tu ju, hepi berzdej dir Cziki, hepi berzdej tu ju)

9.My BIG TUMMY – SONG.

A sandwich, yum,yum,yummy, a sandwich. Look at my big tummy.

(e sandłicz,jam,jam,jami,e sandłicz, luk et maj big tami)

A sandwich and a cake,yum,yum,yummy, a sandwich and a cake, look at my big tummy.

(e sandłicz end e kejk, jam,jam,jami, e sandłicz end e kejk luk et maj big tami)

A biscuit,yum,yum,yummy, a biscuit, look at my big tummy.

(e biskit, jam,jam,jami,e biskit,luk et maj big tami)

A biscuit and an ice cream, yum,yum,yummy, a biscuit and an icecream, look at my big tummy.

(e biskit end en ajskrim jam,jam,jami,e biskit end en ajskrim luk et maj big tami)

10.THE HUNGRY MONKEY – SONG.

I’m a hungry monkey, swinging through the trees, I like bananas, bananas for me. 1, 2, 3 bananas!

(ajm e hangri manki słinging tru de tris, aj lajk bananas, bananas for mi, łan, tu, fri bananas)

I’m a hungry monkey swinging through the trees, I like bananas, bananas for me, 1, 2 bananas.

I’m a hungry monkey swinging through the trees, I like bananas, bananas for me. 1 banana.

NEW WORDS:hungry monkey – głodna małpka, swinging – zwisająca, tree – drzewo,

11.LET’S HAVE A PARTY – SONG.

Let’s have a party (*2), a cake with bananas, hooray!hooray! 1,2,3,4

(lets hew e partii, e kejk łyf bananas, hurej,hurej,łan,tu,fri,for)

Let’s have a party(*2)a cake with apples, hooray!hooray!1,2,3,4

(lets hew e partii, e kejk łyf apls, hurej,hurej,łan,tu,fri,for)

Let’s have a party (*2),a cake with biscuits, hooray!hooray! 1,2,3,4

(lets hew e partii, e kejk łyf biskits,hurej, hurej, łan,tu,fri,for)

NEW WORDS: Let’s have a party – zróbmy imprezę

 

 

GR.3 i 4 JANUARY – FEBRUARY  (STYCZEŃ – LUTY)

1.POEM – COOKIES FOR SANTA

I baked a dozen cookies and I put them on a plate

(aj bejkt e dozen kukis end aj put dem on e plejt)

And I set them out for Santa Claus , except for one I ate.

(end aj set dem ałt for Santa Klałs, eksept for łan aj ejt)

The cookie was amazing and I couldn’t quite resist

(de kuki łos emejzing end aj kudynt kłajt rezist)

So I ate another one, that I was sure would not be missed.

(soł aj ejt enader łan det aj łos szur łudynt bi misd)

I knew it wouldn’t matter if I only ate one more,

(aj nju it łudynt mater if aj onli ejt łan mor)

Then I gobbled up another one. Why not? That’s only four.

(den aj gobled ap enader łan. Łaj not? Dets onli for)

I accidentally dropped another couple on the ground

(aj aksidentali dropt enader kapl on de grałnd)

I knew Santa wouldn’t want them, so I swiftly scarfed them down.

(aj nju Santa łudynt łont dem, soł aj słiftli skarft dem dałn)

Another couple disappeared ,I may have eaten those

(enader kapl dizapird, aj mej hew iten dołs)

Though I couldn’t say for certain ,but I guess that’s how it goes.

(doł aj kudynt sej for sertajn, bat aj ges dets hał it gołs)

NEW WoRDS:bake – piec, baked – upiekłam, cookies – ciasteczka, put – położyć, plate – talerz, eat – jeść, ate – zjadłam, amazing – niesamowity, resist – powstrzymać się, disappear – zniknąć, guess – przypuszczać

2.CAROL – LAST CHRISTMAS

REF: (*2) Last Christmas I gave you my heart

(last Kristmes aj gejw ju maj hart)

But the very next day you gave it away, This year to save me from tears,

(bat de wery nekst dej ju gejw it ełej, dys jer tu sejw mi from tirs)

I’ll give it to someone special.

(ajl giw it tu samłan speszjal)

Once bitten and twice shy, I keep my distance

(łans biten end tłajs szaj, aj kip maj dystans)

But you still catch my eye, tell me, baby, Do you recognize me?

(bat ju stil kecz maj aj, tel mi bejbi, du ju rikognajz mi)

Well, it’s been a year, It doesn’t surprise me

(łel its bin e jer, it dazynt seprajs mi)

I wrapped it up and sent it with a note saying: ‘I love you’

(aj wrapt it ap end send it łyf e nołt sejing ‘aj low ju’)

I meant it, Now I know what a fool I’ve been

(aj ment it, nał aj noł łot e ful ajw bin)

But if you kissed me now, I know you’d fool me again.

(bat if ju kisd mi nał, aj noł ju łud ful mi egejn)

REF: (*2)

NEW  WORDS: Last Christmas – w zeszłe święta, I gave you my heart – dałem ci swoje serce, next day – następnego dnia, give away – oddać, save – oszczędzić, tears – łzy, I’ll give it – dam go, shy – nieśmiały, recognize – rozpoznać,

3.POEM: THIS WINTER I WENT SLEDGING

This winter I went sledging. I crashed into a tree.

(dys łinter aj łent sledżing. Aj kraszt intu e tri)

I ran into another one,while learning how to ski.

(aj ren intu enader łan łajl lerning hał tu ski)

I slipped upon the sidewalk, I didn’t see the ice.

(aj slipt apon de sajdłoks, aj didynt si de ajs)

A snowball hit me in the head, my sister’s not too nice.

(e snołbol hit mi in de hed, maj sisters not tu najs)

My snowman toppled over, it landed on my head.

(maj snołmen toplt ower, it landyd on maj hed)

My tongue got frozen to a pole, I pulled it off. It bled.

(maj tang got frołzen tu e połl, aj puld it of, it bled)

I froze my toes and fingers, they hurt so much, I cried

(aj frołz maj tołs end fingers, dej hart soł macz,aj krajd)

So, yes,the snow is  pretty, but I think I’ll stay inside.

(soł, jes, de snoł is priti, bat aj fynk ajl stej insajd)

NEW WORDS:this winter – tej zimy, I went sledging – poszedłem pojeździć na sankach, I crashed into a tree – wpadłem na drzewo, learn – uczyć się, ski – jeździć na nartach, slipped – poślizgnąłem się, sidewalk – chodnik, ice – lód, snowball – śnieżka, hit – uderzyć, snowman – bałwan, tongue – język, got frozen – przymarzł, pull off – ciągnąć, bleed – krwawić, I froze my toes – zamarzły mi palce u stóp, fingers – palce u rąk, hurt – boleć, cried – płakałem, snow – śnieg, pretty – ładny, stay inside – zostać w domu

4.POEM: I AM A LITTLE SNOWMAN.

I’m a little snowman, look at me. These are my buttons 1,2,3.

(ajm e litl snołmen, luk et mi. Diz ar maj batons łan, tu, fri)

These are my eyes and this is my nose.

(diz ar maj ajs end dys is maj nołs)

I wear a hat and scarf and gloves. Brr… it’s cold!

(aj łer e hat end skarf end glołws .brr its kold)

NEW WORDS: I’m a little snowman – jestem małym bałwankiem, look at me – popatrz na mnie, buttons – guziki, hat – kapelusz, scarf – szalik,gloves – rękawiczki

5.SCHOOL VOCABULARY

School (skul) – szkoła, teacher (ticzer) – nauczyciel, student = pupil –uczeń, classroom (klasrum) – klasa lekcyjna, gym (dzym)- sala gimnastyczna, playground (plejgrałnd)- boisko, canteen (kantin)- stołówka,

Pen – pióro, pencil (pensil) – ołówek, crayon (krejon)- kredka, glue (glu)- klej, ruler – linijka, rubber (raber) – gumka, dictionary (dikszneri) – słownik, book (buk)- książka, notebook (nołtbuk)- zeszyt, globe (glołb)- globus, map – mapa, blackboard (blekbord)- tablica, sponge (spondż)- gąbka, chalk (czok)- kreda,scissors (sizors) – nożyczki, sharpener (szarpener) – strugaczka,

  1. SONG: A SMALL BAG, A BIG BAG

A small bag, a big bag, what’s in my bag? (*2)

A red pencil, a blue pen, a green book

7.DOMESTIC  ANIMALS: ZWIERZĘTA DOMOWE

Cow(kał) – krowa, donkey (danki) – osioł, duck (dak) – kaczka, goat (gołt) – koza, goose (gus) –gęś, hen – kura, chicken (cziken)- kurczak, rooster (ruster) – kogut, turkey (terki ) –indyk, pig – świnka, horse – koń, rabbit – królik, sheep (szip)- owieczka, canary (kanari) – kanarek, parrot – papuga, cat – kot, dog – pies, fish (fisz) – rybka, lizard – jaszczurka, mouse (małs) –myszka, pony – kucyk, tortoise (tortojs) -żółw

8.INSECTS –OWADY

Ant – mrówka, bee (bi)- pszczoła, wasp (łosp)- osa, butterfly (baterflaj)- motyl, ladybird( lejdiberd)- biedronka, fly (flaj)- mucha, dragonfly (dragonflaj)- ważka, mosquito (moskito)- komar, spider (spajder) – pająk, centipede (sentipidi)- stonoga, grasshopper – konik polny

9.WILD ANIMALS – DZIKIE ZWIERZĘTA

Alligator (aligejtor) –aligator, lion (lajon) –lew, giraffe (dziraf) –żyrafa, hippo – hipopotam, kangaroo (kangaru) –kangur, rhino (rajno) – nosorożec, zebra (zibra) – zebra, monkey (manki) –małpa, snake (snejk) –wąż, tiger (tajger) –tygrys

10.ANIMAL FRIENDS – SONG

REF: Animal friends (*3) together  (animal friends tugeder)

10 small puppies all black and white  (ten smol pupis ol blek end łajt)

With their mum and their dad, and a horse and a dog, and a bird and a cat.

(łyf der mam end der ded, end e hors end e dog end e berd end e ket)

REF:

Puppies – szczeniaki, together – razem,

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL