Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

KWIECIEŃ

 

03.04 Dzień Tęczy- Zabawa „Tęczowy wąż”
04.04 Dzień Marchewki  – ubiór na pomarańczowo mile widziane
05.04

Dzień Sportu

11.04 Fabryka Kreatywności
11.04 Wyjście do MBP gr.III
12.04 Dzień Czekolady
22.04 Dzień Ziemi – sprzątanie okolicy
23.04 Dzień Książki
25.04 Dzień Ekologii

03,10,17,24.04 Hala sportowa

09,16,23,30.04 Basen

11.04 gr.II  ; 25.04 gr.III i IV

Dla rodziców

Dziecko kończące przedszkole powinno…

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

PODSTAWA-PROGRAMOWA-WYCHOWANIA-PRZEDSZKOLNEGO

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno umieć:

I. Obszar edukacji społecznej i moralnej

 • przestrzega i nazywa w naturalnych sytuacjach wychowawczych objawów życzliwości, dobroci i koleżeństwa;
 • potrafi ocenić to co dobre i to co złe, rozróżnia prawdę i fałsz;
 • przestrzega zawartych umów;
 • udziela pomocy tym, którzy tego potrzebują;
 • rozwiązuje sytuacje konfliktowe w drodze rozmów;
 • zna specyfikę pracy w wybranych zawodach;
 • potrafi pracować samodzielnie i w grupie;
 • jest dokładne i obowiązkowe w wykonywaniu zadań i działań, w tym również dyżurów;
 • w działaniu wykazuje się odpowiedzialnością i znajomością zasad dobrego zachowania;
 • rozumie, akceptuje i toleruje drugiego człowieka, zwraca się do niego twarzą w twarz;
 • przestrzega kulturalnego zwracania się zarówno do dorosłych, jak i rówieśników, stosuje formy grzecznościowe (proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia).

 

II. Obszar edukacji zdrowotnej

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach (zna zasady ruchu drogowego dla pieszych, znaki ostrzegawcze, sygnalizację świetlną);
 • przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi i różnych urządzeń (np. nożyczki);
 • rozumie konieczność przestrzegania zakazów: zabawy zapałkami, zabawy w miejscach niedozwolonych, zabawy lekarstwami, ufania osobom nieznanym;
 • zna własny adresy zamieszkania oraz numery telefonu;
 • dba o zdrowie, higienę własną i otoczenia;
 • potrafi postępować bezpiecznie i rozważnie;
 • zna znaki drogowe potrzebne pieszemu i określone w programie zasady bezpieczeństwa dotyczące chodzenia po ulicach;
 • zna i stosuje w praktyce zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • zna podstawowe urządzenia techniczne i zasady bezpiecznego ich użytkowania;
 • dba o swoją czystość osobistą i jest samodzielne w zabiegach higienicznych;
 • jest samodzielne w samoobsłudze (całkowita samodzielność w ubieraniu się – zapinanie guzików, suwaków, sznurowanie butów);
 • przestrzega zasad nieniszczenia przyrody, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

 

III. Obszar edukacji ruchowej

 • sprawnie chodzi w przód, w tył, po śladach;
 • utrzymuje równowagę w staniu jednonóż, w podskokach, w przejściu po wąskiej przeszkodzie;
 • potrafi umiejętnie wykonać przewrotu w przód;
 • rzuca i chwyta oburącz (celnie);
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach terenowych;
 • wykonuje zadania ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne korygujące postawę ciała;
 • przestrzega reguł w grach i zabawach ruchowych.

 

IV. Obszar edukacji przyrodniczej

 • rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa (podział na owoce krajowe i egzotyczne);
 • zna kilka grzybów jadalnych i trujących;
 • zna wybrane gatunki drzew (drzewa i jego owoce);
 • zna zwierzęta i rośliny chronione;
 • zna podstawowe części rośliny (korzeń, łodyga, liście, kwiaty);
 • zna różne gatunki zwierząt i występowanie ich w ekosystemach charakterystycznych dla danego gatunku (np. ryby – środowisko wodne, kozice – góry);
 • zna zwierzęta domowe oraz nazwy młodych (np. krowa – cielę);
 • zna zwierzęta żyjące swobodnie – egzotyczne;
 • zna ptaki odlatujące i pozostające u nas na zimę;
 • chętnie przebywa w naturalnym środowisku i potrafi się nim cieszyć;
 • dostrzega piękno przyrody;
 • zna wybrane rośliny i zwierzęta, opisuje ich wygląd, charakteryzuje warunki życia;
 • obserwuje i wypowiada się na temat dostępnych zjawisk przyrodniczych;
 • rozumie współzależności występujące w przyrodzie, dostrzega konieczność jej ochrony i dba o nią.

 

V. Obszar edukacji z zakresu przygotowania do nauki pisania i czytania

 • dostrzega różnice i podobieństwa w ilustracjach;
 • potrafi odtworzyć dany układ oraz dostrzec zaistniałe w nim zmiany;
 • układa loteryjki, mozaiki, pocięte obrazki, puzzle;
 • łączy kropki linią ciągłą, tworząc obrazek;
 • przetwarza obraz ruchowy na obraz graficzny, rysuje znaki literopodobne;
 • liczy zdania w krótkiej wypowiedzi;
 • liczy wyrazy w zdaniu;
 • dzieli wyrazy na sylaby;
 • wyróżnia, rozpoznaje  powtarza głoski;
 • dokonuje analizy i syntezy dźwiękowej słów.

 

VI. Obszar edukacji w zakresie rozwijania mowy i myślenia

 • wypowiada się na tematy związane z bezpośrednim przeżywaniem, doświadczaniem, treścią słuchanego utworu literackiego lub oglądanego widowiska;
 • potrafi na pamięć recytować wiersze i fragmenty prozy (np. w inscenizacjach);
 • zna i uczestniczy w grach zespołowych, teatralnych i pantomimie;
 • potrafi właściwie dokonać charakteryzacji danej postaci i właściwie dobrać odpowiednie rekwizyty;
 • stosuje prawidłowe formy fleksyjne we wszystkich odmieniających się częściach mowy;
 • prawidłowo buduje zdania i posługuje się nimi w mowie wiązanej;
 • stosuje dłuższe wypowiedzi na temat pojedynczych obrazków i historyjek obrazkowych;
 • wyciąga wnioski i dostrzega związki przyczynowo-skutkowe;
 • umie zgodnie z kolegami podzielić role między siebie i przedstawić krótką inscenizację danego utworu;
 • uważnie słucha wypowiedzi innych;
 • potrafi słuchać baśni, opowiadań i legend, w tym z własnego regionu, jak inspiracji do słownego i pozasłownego wyrażania treści i przeżyć.

  

VII. Obszar edukacji matematycznej

 • orientuje się w przestrzeni, umie określić położenie w niej przedmiotu;
 • określa właściwy kierunek w przestrzeni, wielkość przedmiotów, ciężar, pojemność naczyń, posługuje się pojęciami określającymi czas;
 • posługuje się nazwami dni tygodnia, pór roku, nazwą aktualnego miesiąca;
 • zna podstawowe figury geometryczne płaskie i przestrzenne: trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło, kula, sześcian;
 • potrafi klasyfikować i porządkować i segregować przedmioty wg określonych cech;
 • właściwie posługuje się słowem „nie” jako przeczeniem;
 • liczy, przelicza przedmioty, porównuje liczebność zbiorów;
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10;
 • potrafi konstruować i korzystać z gier i zabaw dydaktycznych.

 

VIII. Obszar edukacji muzycznej

 • rozpoznaje i nazywa dźwięki z otoczenia;
 • śpiewa piosenki;
 • rozpoznaje piosenki po melodii i rytmie;
 • estetycznie porusza się w takt muzyki;
 • prawidłowo zapamiętuje i odtwarza figury taneczne;
 • rozróżnia brzmienie instrumentów muzycznych i ich budowę oraz rozróżnia rytm, tempo, wysokość dźwięków;
 • swobodnie interpretuje ruchem wybrane tematy rytmiczne i muzyczne;
 • potrafi śpiewać i tworzyć prosty akompaniament do piosenek, zabaw ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i akustycznych;
 • mie wysłuchać utwór muzyczny.

 

IX. Obszar edukacji plastyczno-konstrukcyjnej

 • sprawnie wycina po linii prostej, łamanej, zaokrąglonej;
 • lepi z plasteliny określone kształty: koliste, płaskie;
 • prawidłowo i umiejętnie posługuje się pędzlem, nazywa barwy podstawowe, tworzy barwy pochodne, umie nazwać kolory tęczy;
 • zagospodarowuję całą powierzchnię kartki;
 • wypowiada się plastycznie, posługując się wielorakimi technikami stosując różne materiały;
 • potrafi przedstawić sceny i sytuacje uwzględniające nastrój, inspirowane przez przeżycia, marzenia, utwory literackie, muzykę, widowiska teatralne, film.

 

X. Obszar edukacji kulturowo-estetycznej

 • umiejętnie nazywa kilka zawodów z najbliższego otoczenia;
 • wie, gdzie pracują rodzice;
 • potrafi określić własne miejsce w rodzinie, dostrzega jej wartość i znaczenia;
 • posługuje się własnym nazwiskiem i zna dokładny adres zamieszkania;
 • posługuje się nazwami instytucji: np. poczta, bank, szkoła, dom kultury;
 • zna kontur mapy Polski i stolicę;
 • wie, że jest Polakiem, zna i szanuje symbole narodowe.

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL