Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

MAJ

 

06.05 Dzień strażaka
09.05 Wycieczka gr I i II
10.05

Dzień pielęgniarki

16.05 Fabryka Kreatywności
16.05 Wyjście do MBP gr.IV
20.05 Robotyka gr.III i IV
20.05 Dzień dobrych uczynków
21.05 Tea time – Dzień herbaty
22.05 Dzień kosmosu
24.05 Dzień Matki – składamy życzenia video w aplikacji Livekid
29.05 Dzień soku

8,15,22,29.05 Hala sportowa

7,14,21,28.05 Basen

gr.I 16.05  ; gr.II 23.05  ;  gr. III i IV  09.05  FUN DAY

Koncepcja pracy przedszkola 2014-2019

I. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
  • Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich w działaniach, pomoc i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).
  • W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  • Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.
 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  • Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.
  • Przedszkole ma wypracowane własne tradycje. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych
   i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze przedszkole wyróżnia się organizowanymi uroczystościami z udziałem rodziców. Pikniki rodzinne odbywają się na ogrodzie przedszkolnym. Wigilia przedszkolna oraz śniadanie wielkanocne to nie tylko uroczysty posiłek ale i wspólne składnie sobie życzeń i kultywowanie tradycji. W naszym przedszkolu dzieci obchodzą m.in.

   • Dzień przedszkolaka
   • Pasowanie na Przedszkolaka
   • Andrzejki
   • Mikołajki
   • Przedszkolna wigilia
   • Bal Karnawałowy
   • Dzień Babci i Dziadka
   • Śniadanie wielkanocne
   • Dzień Ziemi
   • Dzień Mamy i Taty
   • Dzień Dziecka
   • Piknik Rodzinny
   • Uroczyste pożegnanie przedszkola
 4. Dzieci są aktywne.
  • Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.
 5. Respektowane są normy społeczne.
  • Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.
  • Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.
 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
  • W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in.:
   • zabawy badawcze i doświadczenia,
   • metody oparte na integracji sensorycznej,
   • metody aktywizujące,
   • twórczego myślenia,
   • metoda dobrego startu (wzrokowo-słuchowo-ruchowa),
   • metoda W. Sherborn (zajęcia stymulacyjno-terapeutyczne),
   • metoda Labana,
   • metoda krakowska (symultaniczno-sekwencyjna),
   • metoda Dennisona (gimnastyka umysłu),
   • relaksacja progresywna Jacobsona ( napinanie i rozluźnianie mięśni),
   • metoda Klanzy, pedagogika zabawy,
   • drama, bajkoterapia,
   • metoda Orffa, aktywne słuchanie muzyki i inne.
  • Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
  • Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
  • Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
  • Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
  • Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci.
  • Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi: Miejską Biblioteką Publiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Muzeum Zamek w Oświęcimiu
  • Promuje osiągnięcia i sukcesy wychowanków poprzez utworzenie i systematyczną aktualizacją kroniki absolwentów
 9. Rodzice są partnerami przedszkola.
  • Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.
  • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
  • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, biorą udział w konkursach, zajęciach otwartych i uroczystościach wynikających z kalendarza imprez placówki.
  • Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, umożliwienie im kontaktów ze specjalistami takimi jak: logopeda, psycholog.
 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
  • Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej(kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, remizy, szkoły.
  • Organizowane są imprezy, pikniki, konkursy, zawody sportowe.
  • Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami :
   • Szkołą Podstawową w Oświęcimiu
   • Miejską Biblioteką Publiczną w Oświęcimiu – lekcje biblioteczne.
   • Oświęcimskie Centrum Kultury
   • Muzeum Zamek w Oświęcimiu
   • Urząd Miasta Oświęcim udział w różnych akcjach organizowanych przez miasto
   • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu.
   • Strażą Pożarną
   • Strażą Miejską
   • Akademią Piłkarską Unia Oświęcim
   • Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
   • Uniwersytetem Trzeciego Wieku
   • Powiatowym Urzędem Pracy – umożliwianie zatrudniania stażystek /pomoc kuchenna, opiekunka dziecięca/
  • Przedszkole umożliwia spotkania dzieci z ludźmi z różnych ciekawych zawodów takimi jak:
   • leśnik
   • dentysta
   • weterynarz
   • strażnik miejski
   • ratownik medyczny
   • muzyk
   • policjant
   • strażak
 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
  • W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.
 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
  • Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
  • Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
  • Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.
  • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.
  • Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny.
  • Współpraca z organem prowadzącym zmierza do modernizacji budynku przedszkola i jego otoczenia.

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL