Język angielski

Maj/Czerwiec

GR.1 MAY / JUNE – MAJ / CZERWIEC

 


1.SONG:MY  FAMILY

This is my home and my family, mum,dad, look at me

(Dys is maj hołm end maj famili, mam,ded, luk et mi)

Run, jump,turn around (*2)  (ran, dżamp, tern erałnd)

This is my home and my family, sisters, sisters look at me

(Dys is maj hołm end maj famili, sisters, sisters, luk et mi)

Run, jump, turn around (*2), (ran, dżamp, tern erałnd)

2.SONG:

Old Mc Donald had a school, ee-eye-ee-eye-oh

(old makdonald hed e czer ija ija oł)

And at the school he had a chair, ee-eye-ee-eye-oh,

(end et de skul hi hed e czer ija ija oł)

With a chair, chair, here, and a chair, chair, there,

(łyf e czer czer hir, end e czer czer der)

Here a chair, there a chair, everywhere a chair,

(hir e czer der e czer ewryłer czer czer)

 

Old Mc Donald had a school ee-eye-ee-eye-oh,

(old makdonald hed e skul ija ija oł)

And at the school he had a door, ee-eye-ee-eye-oh,

(end et de skul hi hed e dor ija ija oł)

With a door, door here, and a door, door, there,

(łyf e dor, dor hir, end e dor, dor der)

Here a door, there a door, everywhere door, door.

(hir e dor, der e dor,ewryłer dor,dor)

 

Old Mc Donald had a school, ee-eye-ee-eye-oh

And at the school he had a window (łindoł), ee-eye-ee-eye-oh,

With a window here, and a window there, here a window, here a window, everywhere a window, window.

 

Old Mc Donald had a school, ee-eye-ee-eye-oh,

And at the school he had a floor (flor), ee-eye-ee-eye-oh,

With a floor, floor, here, and a floor, floor, there

Here afloor, there a floor, everywhere floor, floor.

3.I’m hungry – story

hungry (hangri)- głodny, birthday (berzdej)- urodziny,birthday party (berzdej partii) – przyjęcie urodzinowe, guests (gests) – goście, celebrate (selebrejt) – świętować, a sandwich ( e sendłicz)- kanapka, a biscuit ( e biskit) – biszkopt, an ice cream (en ajskrim)- lody, a banana cake ( e banana kejk)- tort bananowy, waiter (łejter)- kelner, book a table (buk e tejbl) – zarezerwować stolik,

4.Story song.

Happy birthday to you (*2)  (hepi berzdej tu ju)

Happy birthday dear Cheeky. ( hepi berzdej dir cziki)

Happy birthday to you.

5.MY  BIG  TUMMY – song

A sandwich, yum, yum, yummy!  ( e sandłicz, jam,jam,jami)

A sandwich, look at my big tummy. ( e sandłicz, luk et maj big tami)

A sandwich and a cake, yum, yum, yummi! (e sandłicz end e kejk, jam,jam,jami)

A sandwich and a cake, look at my big tummy. (e sandłicz end e kejk, luk et maj big tami)

A biscuit, yum, yum, yummi! ( e biskit, jam, jam, jami)

A biscuit, look at my big tummy. ( e biskit, luk et maj big tami)

A biscuit and an ice cream, yum, yum, yummi! (e biskit, jam, jam, jami)

A biscuit and an ice cream, look at my big tummy. ( e biskit end en ajskrim, luk et maj big tami)

6.The hungry monkey – song.

I’m hungry monkey, swinging through the trees.  (ajm hangri manki słinging tru de tris)

I like bananas, bananas for me. 1,2,3 bananas.  ( aj lajk bananas, bananas for mi. Łan, tu,fri bananas.)

I’m a hungry monkey, swinging through the trees. I like bananas. Bananas for me. 1, 2 bananas.

I’m a hungry monkey, swinging through the trees. I like bananas.Bananas for me. 1 banana.

Hungry monkey – głodna małpka, swinging – wisząca,

7.Let’s have a party – song.

Let’s have a party (*2)a cake with bananas, hooray, hooray, 1,2,3,4

(lets hew e partii, e kejk łyf bananas, hurej, łan, tu, fri, for)

Let’s have a party(*2), a cake with apples, hooray, hooray, 1,2,3,4.

(lets hew e partii, e kejk łyf ejpls, hurej,łan, tu, fri, for)

Let’s have a party(*2),a cake with biscuits, hooray, hooray, 1,2,3,4.

(lets hew e partii, e kejk łyf biskits, hurej łan, tu, fri,for)

Let’s have a party – zorganizujmy przyjęcie, a cake with bananas – ciasto z bananami, a cake with apples – ciasto z jabłkami, a cake with biscuits – ciasto z biszkoptami,

8.Bob Bug – story.

Bug – robak, bedroom (bedrum)- sypialnia, wall (łol)- ściana, play – bawić się, get dressed – ubierać się, shorts (szorts)- krótkie spodenki, T-Shirts (ti szerts)- podkoszulek, kitchen (kiczyn)- kuchnia, eat breakfast (it brekfast)- jeść śniadanie, drink milk – pić mleko, drink coffee – pić kawę, sleep (slip)- spać, wake up (łejk ap) – budzić się, scared (skerd)- przestraszony, scream (skrim)- krzyczeć, hug (hag)- tulić,

9.CLAP, CLAP, CLAP- song

REF:  Clap, clap, clap, stamp, stamp, stamp,  (klap,klap,klap, stamp,stamp,stamp)

Hear what a lovely noise we make! (hir łot e lowli nojs łi mejk)

Stretch up high! Shake, shake, shake. (strecz ap haj, szejk, szejk, szejk)

Are we wide awake? ( ar łi łajd ełejk)

REF:

Now wiggle your fingers, scrunchy up your nose. (nał łigl jor fingers, skranczi ap jor nołs)

Touch your head, shoulders, knees and toes ( tacz jor hed, szolders, nis end tołs)

Dance all around, sing tra- la-la-la la, now run on the spot and spot. ( dens ol erałnd tralalalala nał ran on de spot end stop.)

REF:

Clap – klaśnij, stamp – tupnij, hear – posłuchaj, noise – hałas,make – robić, stretch – rozciągnij się, shake – potrząsaj, awake – obudzony, wiggle fingers – pomachaj paluszkami, scrunchy up your nose – podrap się po nosku, touch your head – dotknij głowy, shoulders – ramiona, knees – kolana, toes –palce u stóp, dance – zatańcz, sing – zaśpiewaj, run on the spot – biegnij w miejscu, stop – zatrzymaj się

 

 

 

 

 

 

 

 

GR.2 MAY / JUNE – MAJ/ CZERWIEC

 


1.poem – Mother’s Day

My mom is pretty, my mom is sweet,

(maj mam is priti, maj mam is słit)

My mom is the best mom, you will ever meet.

(maj mam is de best mam, ju łil ewer mit)

New words: pretty – ładny, sweet – słodki, the best – najlepszy, ever – kiedykolwiek, meet – spotkać, poznać)

2.poem – Mother’s Day

I have made some May flowers with my fingers and thumb,

(aj hew mejd sam mej flałers łyf maj fingers end tamb)

So you will have these memories for all the years to come.

(soł ju łil hew diz memoris for ol de jers tu kam)

New words: I have made – zrobiłam, flowers –kwiatki, thumb – kciuk, memories – wspomnienia, for all the years to come – na nadchodzące lata,

3.poem – Mother’s Day.

Mommy, I know you love me by the way you show you care,

(mami aj noł ju low mi baj de łej ju szoł ju ker)

You hug me and talk to me softly, when I need you, you’re always there,

(ju hag mi end tok tu mi softli,łen aj nid ju, jur olłejs der)

Mommy, I will love you always, from my heart, I want to say,

(mami,aj łil low ju olłejs from maj hart, aj łont tu sej )

I am so glad you are my mommy, HAPPY  MOTHER’S  DAY!

(aj em soł glad ju ar maj mami, hepi maders dej)

New words:know – znać, wiedzieć, way – sposób, show – pokazywać, care – dbać o, troszczyć się o, hug – tulić, need – potrzebować, softly – delikatnie, always – zawsze, heart – serce,want – chcieć, say – powiedzieć,

4.poem – If you love your mom, and you know it.

If you love your mum, and you know it, blow a kiss,(*2)

(if ju low jor mam, end ju noł it, bloł e kis)

If you love your mum, and you know it, and you really want to show it,

(if ju low jor mam, end ju noł it, end ju rili łont tu szoł it)

If you love your mum, and you know it, give a hug (*2),

(… giw e hag)

If you love your mum, and you know it, give high fives(*2),

(… giw haj fajfs)

If you love your mum, and you know it, do all three. (*2)

(… du ol  fri)

New words:blow a kiss- poślij buziaka, give a hug – przytul, give high fives – przybij piątkę, do all three – zrób wszystkie 3 rzeczy

5.Food – jedzenie

Hamburger – hamburger, chips (czips)- frytki, crisps – czipsy, ice cream (ajskrim)- lody, pear (per) – gruszka, apple – jabłko, strawberry (strołberi) – truskawka, sweets (słits) – słodycze, fish – rybka, cucumber (kjukamber) –ogórek, sausage (sosidż) – kiełbaska, carrot – marchewka, cheese – ser,white cheese – biały ser, banana – banan, meat (mit)- mięso, cold meats (kold mits) –wedlina, chocolate (czaklit)- czekolada, potato (potejto)- ziemniak, tomato (tomejto)- pomidor, pumpkin (pampkin)- dynia, donut(donat)- pączek, water (łoter)- woda, still mineral water – woda mineralna niegazowana, sparkling mineral water – woda mineralna gazowana, fizzy drinks – napoje gazowane słodzone, juice (dżius) – sok, apple juice – sok jabłkowy, tea (ti)- kawa, coffee (kofi)- kawa,milk – mleko, shake (szejk)- szejk, popcorn – popcorn

6.poem – popcorn

Pop, pop, popcorn, popping in the pot,pop,pop,popcorn, eat it while it’s hot,

(pop,pop,popcorn,poping in de pot, it it łajl its hot)

Pop,pop,popcorn, butter on the top, when I eat popcorn I can’t stop.

(pop,pop,popcorn,bater on de top, łen aj it popkorn aj kant stop)

New words:pop – podskakiwać, pot – garnek, while – podczas gdy, hot – gorący, butter – masło, I can’t stop – nie mogę przestać

7.What’s the matter? (łots de mater)- w czym problem?, ill – chory, doctor – lekarz, ambulance- karetka, hospital – szpital, spots – kropki, dirty – brudny,

8.song – Doctor, Doctor

What’s the matter? Let me see. Doctor, doctor, my legs hurt me.

(łots de mater, let mi si, doktor,doktor, maj legs hart mi)

What’s the matter? Let me see. Doctor, doctor, my hands hurt me.

(… maj hends hart mi)

What’s the matter? Let me see. Doctor, doctor, my arms hurt me.

(… maj arms hart mi)

What’s the matter?Let me see. Doctor, doctor, my feet hurt me.

(… maj fit hart mi)

New words:let me see – pozwól że zobaczę, hurt – boli,

9.story song

Show me your feet, show me your legs, count the spots,

(szoł mi jor fit, szoł mi jor legs, kałnt de spots)

One spot, two spots, wash them off!

(łan spot, tu spots, łosz dem of)

REF:  Stop, please!(*2) Tee, hee, hee. When you count, you tickle me.

(stop plis, ti, hi, hi, łen ju kałnt, ju tikl mi)

Put your arms up, put your hands up, count the spots,

(put jor arms ap, put jor hends ap, kałnt de spots)

One, two, three, four spots, wash them off.

(łan, tu, fri, for spots, łosz dem of)

REF:

New words: show me – pokaż mi, count the spots – policz kropki, wash tchem off – zmyj je, tickle – gilgotać,

10.song – Cheeky’s treetop dance

Swing your arms up in the tree, slide down, down the tree

(słing jor arms, ap  in de tri, slajd dałn dałn de tri)

Swing your legs, up in the tree, slide down, down the tree.

(słing jor legs, ap in de tri, slajd dałn , dałn de tri)

Stretch your hands, up in the tree, slide down, down the tree.

(strecz jor hends ap in de tri, slajd dałn, dałn de tri)

New words: swing – machać, kołysać, slide down – zjechać w dół, ześlizgnąć się w dół, stretch – rozciągać,

11.song – What’s that noise?

What’s that noise? What can it be? It’s an elephant splashing me.

(łots det nojs, łot ken it bi, its en elefant splaszing mi)

What’s that noise? What can it be? It’s a tiger chasing me.

(… its e tajger czejzing mi)

What’s that noise? What can it be? It’s a bird, singing to me.

(… its e berd singing tu mi)

What’s that noise? What can it be? It’s a crocodile snapping at me.

(… its e krokodajl snaping et mi)

New words: What’s that noise? – co to za hałas? , What can it be? – co to może być?, splash – pluskać, opryskać wodą, chase – ścigać, sing – śpiewać, snap –kłapnąć zębami,

12.animals – story song

I’m a noisy elephant, I like to say, toot, toot, I’m noisy every day.

(ajm e nojzi elefant, aj lajk tu sej, tut, tut, ajm nojzi ewry dej)

I’m a noisy bird, I like to say, squawk,squawk, I’m noisy every day.

(ajm e nojzi berd, aj lajk tu sej, skłok, skłok, ajm nojzi ewri dej)

I’m a noisy tiger, I like to say, roar, roar, I’m noisy every day.

(ajm e nojzi tajger, aj lajk tu sej, ror, ror, ajm nojzi ewri dej)

I’m a quiet crocodile, I like to say, snap, snap, I’m quiet every day.

(ajm e kłajet krokodajl, aj lajk tu sej, snap, snap, ajm kłajet ewri dej)

New words: noisy – głośny, quiet – cichy, toot – trąbić, every day – codziennie, squawk – gęgać, roar – ryczeć, snap – kłapnąć zębami, talk- mówić, hiss – syczeć

13.song – the noisy and quiet song.

The big elephant is noisy when he walks, and noisy when he talks.

(de big elefant is nojzi łen hi łoks, end nojzi łen hi toks)

He’s a noisy elephant, toot, toot, toot!

(his e nojzi elefant, tut, tut, tut)

The green crocodile is quiet when he walks, and quiet when he talks,

(de grin krokodajl is kłajet łen hi łoks end kłajet łen hi toks)

He’s a quiet crocodile, snap, snap, snap!

(his e kłajet krokodajl, snap, snap, snap)

The big blue bird, is noisy when he walks, and noisy when he talks,

(de big blu berd is nojzi łen hi łoks end nojzi łen hi toks)

She’s a noisy bird, squawk, squawk, squawk!

(szis e nojzi berd, skłok, skłok,skłok)

The pink snake is quiet when she walks, and quiet when she talks

(de pink snejk is kłajet łen hi łoks end kłajet łen hi toks)

She’s a quiet snake, hiss, hiss, hiss.

(szis e kłajet snejk, his, his, his)

14.song – On my little zoo train.

On my little zoo train, there’s one blue bird.

(on maj litl zu trejn, ders łan blu berd)

On my little zoo train, there’s one blue bird, and two orange tigers.

(…. End tu orendż tajgers)

On my little zoo train, there’s one blue bird, two orange tigers and three pink snakes. (… end fri pink snejks)

On my little zoo train, there’s one blue bird, two orange tigers, three pink snakes and four yellow lions. (… end for jeloł lajons)

On my little zoo train, there’s one blue bird, two orange tigers, three pink snakes, four yellow lions and five green crocodiles. (… end fajf grin krokodajls)

15.song – Ten brown sausages

Ten brown sausages, cooking in the pan, one goes pop, and then goes bang!

(ten brałn sosidżiz kuking in de pan, łan gołs pop, end den gołs bang)

Nine brown sausages, cooking in the pan, one goes pop, and then goes bang.

Eight brown sausages, cooking in the pan, one goes pop, and then goes bang.

Seven brown sausages, cooking in the pan, one goes pop, and then goes bang.

Six brown sausages, cooking in the pan, one goes pop, and then goes bang.

Pop,pop,pop, Bang, bang, bang, No more sausages cooking in the pan!

(pop,pop,pop, bang,bang,bang, noł, mor sosidżiz kuking in de pan)

 

 

 

 

 

 

 

 


GR.3 MAY / JUNE – MAJ/ CZERWIEC

 


1.poem – Mother’s Day

My mom is pretty, my mom is sweet,

(maj mam is priti, maj mam is słit)

My mom is the best mom, you will ever meet.

(maj mam is de best mam, ju łil ewer mit)

New words: pretty – ładny, sweet – słodki, the best – najlepszy, ever – kiedykolwiek, meet – spotkać, poznać)

2.poem – Mother’s Day

I have made some May flowers with my fingers and thumb,

(aj hew mejd sam mej flałers łyf maj fingers end tamb)

So you will have these memories for all the years to come.

(soł ju łil hew diz memoris for ol de jers tu kam)

New words: I have made – zrobiłam, flowers –kwiatki, thumb – kciuk, memories – wspomnienia, for all the years to come – na nadchodzące lata,

3.poem – Mother’s Day.

Mommy, I know you love me by the way you show you care,

(mami aj noł ju low mi baj de łej ju szoł ju ker)

You hug me and talk to me softly, when I need you, you’re always there,

(ju hag mi end tok tu mi softli,łen aj nid ju, jur olłejs der)

Mommy, I will love you always, from my heart, I want to say,

(mami,aj łil low ju olłejs from maj hart, aj łont tu sej )

I am so glad you are my mommy, HAPPY  MOTHER’S  DAY!

(aj em soł glad ju ar maj mami, hepi maders dej)

New words:know – znać, wiedzieć, way – sposób, show – pokazywać, care – dbać o, troszczyć się o, hug – tulić, need – potrzebować, softly – delikatnie, always – zawsze, heart – serce,want – chcieć, say – powiedzieć,

4.poem – If you love your mom, and you know it.

If you love your mum, and you know it, blow a kiss,(*2)

(if ju low jor mam, end ju noł it, bloł e kis)

If you love your mum, and you know it, and you really want to show it,

(if ju low jor mam, end ju noł it, end ju rili łont tu szoł it)

If you love your mum, and you know it, give a hug (*2),

(… giw e hag)

If you love your mum, and you know it, give high fives(*2),

(… giw haj fajfs)

If you love your mum, and you know it, do all three. (*2)

(… du ol  fri)

New words:blow a kiss- poślij buziaka, give a hug – przytul, give high fives – przybij piątkę, do all three – zrób wszystkie 3 rzeczy

5.Food – jedzenie

Hamburger – hamburger, chips (czips)- frytki, crisps – czipsy, ice cream (ajskrim)- lody, pear (per) – gruszka, apple – jabłko, strawberry (strołberi) – truskawka, sweets (słits) – słodycze, fish – rybka, cucumber (kjukamber) –ogórek, sausage (sosidż) – kiełbaska, carrot – marchewka, cheese – ser,white cheese – biały ser, banana – banan, meat (mit)- mięso, cold meats (kold mits) –wedlina, chocolate (czaklit)- czekolada, potato (potejto)- ziemniak, tomato (tomejto)- pomidor, pumpkin (pampkin)- dynia, donut(donat)- pączek, water (łoter)- woda, still mineral water – woda mineralna niegazowana, sparkling mineral water – woda mineralna gazowana, fizzy drinks – napoje gazowane słodzone, juice (dżius) – sok, apple juice – sok jabłkowy, tea (ti)- kawa, coffee (kofi)- kawa,milk – mleko, shake (szejk)- szejk, popcorn – popcorn

6.poem – popcorn

Pop, pop, popcorn, popping in the pot,pop,pop,popcorn, eat it while it’s hot,

(pop,pop,popcorn,poping in de pot, it it łajl its hot)

Pop,pop,popcorn, butter on the top, when I eat popcorn I can’t stop.

(pop,pop,popcorn,bater on de top, łen aj it popkorn aj kant stop)

New words:pop – podskakiwać, pot – garnek, while – podczas gdy, hot – gorący, butter – masło, I can’t stop – nie mogę przestać

7.song – the noisy and quiet song.

The big elephant is noisy when he walks, and noisy when he talks.

(de big elefant is nojzi łen hi łoks, end nojzi łen hi toks)

He’s a noisy elephant, toot, toot, toot!

(his e nojzi elefant, tut, tut, tut)

The green crocodile is quiet when he walks, and quiet when he talks,

(de grin krokodajl is kłajet łen hi łoks end kłajet łen hi toks)

He’s a quiet crocodile, snap, snap, snap!

(his e kłajet krokodajl, snap, snap, snap)

The big blue bird, is noisy when he walks, and noisy when he talks,

(de big blu berd is nojzi łen hi łoks end nojzi łen hi toks)

She’s a noisy bird, squawk, squawk, squawk!

(szis e nojzi berd, skłok, skłok,skłok)

The pink snake is quiet when she walks, and quiet when she talks

(de pink snejk is kłajet łen hi łoks end kłajet łen hi toks)

She’s a quiet snake, hiss, hiss, hiss.

(szis e kłajet snejk, his, his, his)

8.song – Ten brown sausages

Ten brown sausages, cooking in the pan, one goes pop, and then goes bang!

(ten brałn sosidżiz kuking in de pan, łan gołs pop, end den gołs bang)

Nine brown sausages, cooking in the pan, one goes pop, and then goes bang.

Eight brown sausages, cooking in the pan, one goes pop, and then goes bang.

Seven brown sausages, cooking in the pan, one goes pop, and then goes bang.

Six brown sausages, cooking in the pan, one goes pop, and then goes bang.

Pop,pop,pop, Bang, bang, bang, No more sausages cooking in the pan!

(pop,pop,pop, bang,bang,bang, noł, mor sosidżiz kuking in de pan)

9.Countries (kantris)- kraje

Australia (ostralja)- Australia, Belarus – Białoruś, Czech Republic – Czechy, Denmark – Dania, England (ingland)- Anglia, France (frans)- Francja, Greece (gris)- Grecja, Germany (dżermeni)- Niemcy, Italy (itali)- Włochy, Ireland (ajrlend)- Irlandia, Norway – Norwegia, Poland – Polska, Russia (raszja)- Rosja, Portugal – Portugalia, Spain (spejn)- Hiszpania,

10.New words – letters: D, E, F

D (di) ; dog – pies, doll – lalka, daisy (dejzi)- kwiatek stokrotka, duck (dak)- kaczka, dragon – smok,

E (i) ; elephant (elefant) – słoń, egg – jajko, earth (erf)- ziemia, eraser (irejzer)- gumka do mazania, engine (endżin)- lokomotywa, eight (ejt)- 8

F (ef); fish (fisz)- ryba, fox (foks)- lis, fire (fajer)- ogień, flag – flaga, frog – żaba

11.poem – Apples are so good to eat.

Apples juicy, apples round, on the tree or on the ground,

(aples dżusi, aples rałnd on de tri or on de grałnd)

Apples yellow, apples red, apple pie and juice and bread

(aples jeloł, aples red, apl paj end dżus and bred)

Apples crunchy, apples sweet, apples are so good to eat.

(aples kranczi, aples słit, aples ar soł gud tu it)

New words: juicy – soczysty, round – okrągły, on the tree – na drzewie, on the ground – na ziemi, apple pie – szarlotka, juice – sok, bread – chleb, crunchy – chrupiący, sweet – słodki

12.poem – Goodbye poem

See you later alligator, after a while crocodile

(si ju lejter aligejter, after e łajl krokodajl)

In an hour sunflower, maybe two kangaroo,

(in en ałer sanflałer, mejbi tu kangaru)

Got to go, Buffalo, better swish jellyfish

(got tu goł bufaloł, beter słisz dżelifisz)

Chop, chop, lollipop, got to run skeleton,

(czop,czop,lolipop, got tu ran skeleton)

Bye, bye, butterfly, better shake rattlesnake

(baj, baj baterflaj, beter szejk ratlsnejk)

Give a hug ladybug, take care, polar bear.

(giw e hag, lejdibag, tejk ker polar ber)

Our time together now ends, so goodbye good friends.

(ałer tajm tugeder nał ends, soł gudbaj gud friends)

New words:see you later – do zobaczenia póżniej, after a while – za chwilę, in an hour – za godzinę, sunflower – słonecznik, maybe – możliwe, got to go – muszę iść, Buffalo – bawół, better – lepiej ,jellyfish – meduza, lollipop – lizak, butterfly – motyl, shake – potrząsać, rattlesnake – grzechotnik, ladybug – biedronka,

13.song – COLOUR OF YOUR LIFE – MICHAŁ SZPAK

When lonliness is knocking on your door, everything you loved just disappears,

(łen lonlines is noking on jor dor, ewryfyng ju lowd dżast dizapirs)

And when you feel that everything is lost, you need to know, there’s no life without tears. (end łen ju fil det ewryfyng is lost, ju nid tu noł, ders noł lajf łyfałt tirs)

REF:  Oooo, tell me black or white, what colour is your life?

(oooo, tel mi blek or łajt, łot kolor is jor lajf)

Oooo,try to ask your heart, who you really are.

(oooo, traj tu ask jor hart hu ju rili ar)

No one is forever beautiful and young, everything you know just disapperas,

(nołłan is forewer bjutiful end jang, ewryfyng ju noł, dżast dizapirs)

Fame and gold are nothing you can be sure, when there’s no love in your heart,

(fejm end gold ar nafyng juk en bi szur, łen ders noł low in jor hart)

The choice is yours, who you really want to be, don’t be afraid of your destiny.

(de czojs is jors, hu ju rili łont tu bi, dont bi efrejd of jor destini)

So when you feel, that everything is lost, you need to know, there’s no life without fear. (soł łen ju fil det ewryfyng is lost, ju nid tu noł, ders noł lajf łyfałt fir)

REF:

Every day we must fight with the wind, we have to live,

(ewrydej łi mast fajt łyf de łind,łi hew tu liw)

All these things are just empty desire, ‘cause there’s no smoke without fire.

(ol diz fyngs ar dżast empti dizajer, koz, ders noł smołk łyfałt fajer)

REF(*2)

 

 

 

 

 

GR.4 MAY / JUNE – MAJ/ CZERWIEC


1.poem – Mother’s Day

My mom is pretty, my mom is sweet,

(maj mam is priti, maj mam is słit)

My mom is the best mom, you will ever meet.

(maj mam is de best mam, ju łil ewer mit)

New words: pretty – ładny, sweet – słodki, the best – najlepszy, ever – kiedykolwiek, meet – spotkać, poznać)

2.poem – Mother’s Day

I have made some May flowers with my fingers and thumb,

(aj hew mejd sam mej flałers łyf maj fingers end tamb)

So you will have these memories for all the years to come.

(soł ju łil hew diz memoris for ol de jers tu kam)

New words: I have made – zrobiłam, flowers –kwiatki, thumb – kciuk, memories – wspomnienia, for all the years to come – na nadchodzące lata,

3.poem – Mother’s Day.

Mommy, I know you love me by the way you show you care,

(mami aj noł ju low mi baj de łej ju szoł ju ker)

You hug me and talk to me softly, when I need you, you’re always there,

(ju hag mi end tok tu mi softli,łen aj nid ju, jur olłejs der)

Mommy, I will love you always, from my heart, I want to say,

(mami,aj łil low ju olłejs from maj hart, aj łont tu sej )

I am so glad you are my mommy, HAPPY  MOTHER’S  DAY!

(aj em soł glad ju ar maj mami, hepi maders dej)

New words:know – znać, wiedzieć, way – sposób, show – pokazywać, care – dbać o, troszczyć się o, hug – tulić, need – potrzebować, softly – delikatnie, always – zawsze, heart – serce,want – chcieć, say – powiedzieć,

4.poem – If you love your mom, and you know it.

If you love your mum, and you know it, blow a kiss,(*2)

(if ju low jor mam, end ju noł it, bloł e kis)

If you love your mum, and you know it, and you really want to show it,

(if ju low jor mam, end ju noł it, end ju rili łont tu szoł it)

If you love your mum, and you know it, give a hug (*2),

(… giw e hag)

If you love your mum, and you know it, give high fives(*2),

(… giw haj fajfs)

If you love your mum, and you know it, do all three. (*2)

(… du ol  fri)

New words:blow a kiss- poślij buziaka, give a hug – przytul, give high fives – przybij piątkę, do all three – zrób wszystkie 3 rzeczy

5.Food – jedzenie

Hamburger – hamburger, chips (czips)- frytki, crisps – czipsy, ice cream (ajskrim)- lody, pear (per) – gruszka, apple – jabłko, strawberry (strołberi) – truskawka, sweets (słits) – słodycze, fish – rybka, cucumber (kjukamber) –ogórek, sausage (sosidż) – kiełbaska, carrot – marchewka, cheese – ser,white cheese – biały ser, banana – banan, meat (mit)- mięso, cold meats (kold mits) –wedlina, chocolate (czaklit)- czekolada, potato (potejto)- ziemniak, tomato (tomejto)- pomidor, pumpkin (pampkin)- dynia, donut(donat)- pączek, water (łoter)- woda, still mineral water – woda mineralna niegazowana, sparkling mineral water – woda mineralna gazowana, fizzy drinks – napoje gazowane słodzone, juice (dżius) – sok, apple juice – sok jabłkowy, tea (ti)- kawa, coffee (kofi)- kawa,milk – mleko, shake (szejk)- szejk, popcorn – popcorn

6.poem – popcorn

Pop, pop, popcorn, popping in the pot,pop,pop,popcorn, eat it while it’s hot,

(pop,pop,popcorn,poping in de pot, it it łajl its hot)

Pop,pop,popcorn, butter on the top, when I eat popcorn I can’t stop.

(pop,pop,popcorn,bater on de top, łen aj it popkorn aj kant stop)

New words:pop – podskakiwać, pot – garnek, while – podczas gdy, hot – gorący, butter – masło, I can’t stop – nie mogę przestać

7.Countries (kantris)- kraje

Australia (ostralja)- Australia, Belarus – Białoruś, Czech Republic – Czechy, Denmark – Dania, England (ingland)- Anglia, France (frans)- Francja, Greece (gris)- Grecja, Germany (dżermeni)- Niemcy, Italy (itali)- Włochy, Ireland (ajrlend)- Irlandia, Norway – Norwegia, Poland – Polska, Russia (raszja)- Rosja, Portugal – Portugalia, Spain (spejn)- Hiszpania,

8.New words – letters: D, E, F

D (di) ; dog – pies, doll – lalka, daisy (dejzi)- kwiatek stokrotka, duck (dak)- kaczka, dragon – smok,

E (i) ; elephant (elefant) – słoń, egg – jajko, earth (erf)- ziemia, eraser (irejzer)- gumka do mazania, engine (endżin)- lokomotywa, eight (ejt)- 8

F (ef); fish (fisz)- ryba, fox (foks)- lis, fire (fajer)- ogień, flag – flaga, frog – żaba

9.poem – Apples are so good to eat.

Apples juicy, apples round, on the tree or on the ground,

(aples dżusi, aples rałnd on de tri or on de grałnd)

Apples yellow, apples red, apple pie and juice and bread

(aples jeloł, aples red, apl paj end dżus and bred)

Apples crunchy, apples sweet, apples are so good to eat.

(aples kranczi, aples słit, aples ar soł gud tu it)

New words: juicy – soczysty, round – okrągły, on the tree – na drzewie, on the ground – na ziemi, apple pie – szarlotka, juice – sok, bread – chleb, crunchy – chrupiący, sweet – słodki

10.poem – Goodbye poem

See you later alligator, after a while crocodile

(si ju lejter aligejter, after e łajl krokodajl)

In an hour sunflower, maybe two kangaroo,

(in en ałer sanflałer, mejbi tu kangaru)

Got to go, Buffalo, better swish jellyfish

(got tu goł bufaloł, beter słisz dżelifisz)

Chop, chop, lollipop, got to run skeleton,

(czop,czop,lolipop, got tu ran skeleton)

Bye, bye, butterfly, better shake rattlesnake

(baj, baj baterflaj, beter szejk ratlsnejk)

Give a hug ladybug, take care, polar bear.

(giw e hag, lejdibag, tejk ker polar ber)

Our time together now ends, so goodbye good friends.

(ałer tajm tugeder nał ends, soł gudbaj gud friends)

New words:see you later – do zobaczenia póżniej, after a while – za chwilę, in an hour – za godzinę, sunflower – słonecznik, maybe – możliwe, got to go – muszę iść, Buffalo – bawół, better – lepiej ,jellyfish – meduza, lollipop – lizak, butterfly – motyl, shake – potrząsać, rattlesnake – grzechotnik, ladybug – biedronka,

11.song – COLOUR OF YOUR LIFE – MICHAŁ SZPAK

When lonliness is knocking on your door, everything you loved just disappears,

(łen lonlines is noking on jor dor, ewryfyng ju lowd dżast dizapirs)

And when you feel that everything is lost, you need to know, there’s no life without tears. (end łen ju fil det ewryfyng is lost, ju nid tu noł, ders noł lajf łyfałt tirs)

REF:  Oooo, tell me black or white, what colour is your life?

(oooo, tel mi blek or łajt, łot kolor is jor lajf)

Oooo,try to ask your heart, who you really are.

(oooo, traj tu ask jor hart hu ju rili ar)

No one is forever beautiful and young, everything you know just disapperas,

(nołłan is forewer bjutiful end jang, ewryfyng ju noł, dżast dizapirs)

Fame and gold are nothing you can be sure, when there’s no love in your heart,

(fejm end gold ar nafyng juk en bi szur, łen ders noł low in jor hart)

The choice is yours, who you really want to be, don’t be afraid of your destiny.

(de czojs is jors, hu ju rili łont tu bi, dont bi efrejd of jor destini)

So when you feel, that everything is lost, you need to know, there’s no life without fear. (soł łen ju fil det ewryfyng is lost, ju nid tu noł, ders noł lajf łyfałt fir)

REF:

Every day we must fight with the wind, we have to live,

(ewrydej łi mast fajt łyf de łind,łi hew tu liw)

All these things are just empty desire, ‘cause there’s no smoke without fire.

(ol diz fyngs ar dżast empti dizajer, koz, ders noł smołk łyfałt fajer)

REF(*2)

12.song – WE  ARE  THE  CHAMPIONS  – QUEEN

I’ve paid my dues, time after time, I’ve done my sentence, but commited no crime, (ajw pejd maj djus, tajm after tajm, ajw dan maj sentens, bat komityd noł krajm)

And bad mistakes, I’ve made a few, I’ve had my share of sand kicked in my face,but I’ve come through.  ( end bed mistejks, ajw mejd e fju, ajw hed maj szer of sand kikt in maj fejs, bat ajw kam tru)

REF: We are the champions, my friends, and we’ll keep on fighting till the end

(Łi ar de czempions, maj frends, end łil kip on fajting til di end)

We are the champions (*2), no time for losers, ‘ cause we are the champions of the world. (łi ar de czempions, noł tajm for luzers, koz łi ar de czempionsof de łord)

13.song- THANk YOU  VERY  MUCH  – MARGARET

REF:  I wanna thank you much, Thank you very much, thank you very much

(aj łona fenk ju macz, fenkju weri macz, fenkju weri macz)

I wanna say I’m sorry, but I’m really not, Guess, I’ve had enough,

(aj łona sej ajm sory, bat ajm rili not, ges ajw hed inaf)

I’m feeling dangerous, I wanna say I care, but I’m gonna say no.

(ajm filing dendżerołs, aj łona sej aj ker, bat ajm gona sej noł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL