Dla rodziców

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie ministra edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r  Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

 

Cel procedury

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców ( opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami z domu do przedszkola do momentu odebrania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców.

 

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 

 1. Rodzice ( opiekunowie prawni) – są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko osobie dyżurującej w przedszkolu.
 2.  Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od osoby dyżurującej w przedszkolu.
 3. Nauczyciel – bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.
 4. Personel przedszkola – ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do przedszkola do momentu odebrania go przez rodziców.

 

Sposób prezentacji procedur

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie Rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnym na początku roku szkolnego.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 

 

Tryb dokonania zmian  w procedurze

 

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze można dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Proponowanie zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Przyprowadzanie dzieci

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie dyżurującej na korytarzu, co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do przedszkola.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do Sali.
 4. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przed wejściem do budynku przedszkola.
 5. Rodzice / opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola zdrowe dziecko.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 7. Dziecko należy przyprowadzać do godz. 8.15.

 Odbieranie dziecka

 1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez Rodziców/ Opiekunów prawnych bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 2. Nauczyciel / osoba dyżurująca w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 3. Jeśli  zostanie dostarczone postanowienie sadu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, przedszkole  postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 4. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 5. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie.
 6. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się  w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli oraz ponoszenie prawnej odpowiedzialności  rodziców lub opiekunów za osobę niepełnoletnią.
 7. Rodzice /opiekunowie  po odebraniu dziecka  są zobowiązani opuścić plac zabaw. Od godz. 15.15 ogród przedszkolny jest wyłącznie  do dyspozycji dzieci będących pod opieką  nauczycieli.

 

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL