Dla rodziców

Procedura działań w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

PROCEDURA DZIAŁAŃ W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY

W NIEPUBLICZNYM „TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU” 

NR 1  Z DNIA 21.03.2017 R.

W OŚWIĘCIMIU

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)

1

 

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci i pracowników w przedszkolu. W tym celu dyrektor stosuje działania profilaktyczne, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się wszawicy na terenie placówki.

2

Aby zrealizować cel opisany w §1:

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
 2. Nauczyciele:   zobowiązani    są         do        natychmiastowego     zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
 3. Pracownicy obsługi: powinni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy  w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

3

Procedurę umieszcza się na stronie internetowej przedszkola oraz gazetce przedszkolnej. Jednocześnie zapoznaje się rodziców z treścią procedury niezwłocznie po jej wprowadzeniu.

 4

Wszelkich zmian w procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

5

 

 1. Zgoda rodziców na systematyczny przegląd skóry głowy dziecka przez pielęgniarkę uzyskuje się poprzez pisemną zgodę od rodzica obowiązującą w danym roku szkolnym t.j. od września do sierpnia.
 2. W przypadku uchylenia się rodzica lub opiekuna od wyrażenia zgody na sprawdzenie czystości skóry głowy dziecka, dyrektor jest zobowiązany powiadomić pomoc społeczną.
 3. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w danej grupie oraz wszystkich pracowników  przedszkola, z zachowaniem zasady intymności.

 5

Tryb postępowania w przypadku zdiagnozowania wszawicy u przedszkolaka:

 

 1. Nauczycielka informuje rodzica w formie ustnej o stwierdzeniu wszawicy u dziecka, jednocześnie informuje go o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.
 2. W razie potrzeby pielęgniarka instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników .
 3. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, t.j. pozostawić w domu.
 4. Pielęgniarka zobowiązana jest do monitorowania skuteczność działań; po upływie 10 -14 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 5. Kontrola czystości skóry głowy dzieci będzie przeprowadzana systematycznie.
 6. W przypadku stwierdzenia przypadków wszawicy na terenie placówki, zostanie przeprowadzona niezbędna dezynfekcja pomieszczeń.

6

 

Tryb postępowania w sytuacji stwierdzenia trudności w przeprowadzeniu kuracji:

 

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę nieskuteczności zalecanych działań- brak współpracy ze strony rodziców lub opiekunów prawnych- zawiadamia się o tym dyrektora placówki
 2. Dyrektor po otrzymaniu informacji o stwierdzeniu nieskuteczności zalecanych działań, zawiadomienia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia.

 

 

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL